वन डढेलो रिपोर्टिङ्ग प्रणाली

वन डढेलो नेपालको एक प्रमुख समस्या हो । विश्वसनीय र समयमै डढेलोको निगरानी तथा फिल्डमा आधारित रिपोर्टिङ्गको लागि Open Source: ODK (Open Data Kit) मार्फत तथ्याङ्क संकलन गर्ने उद्देश्यले यो सूचना प्रणाली तयार गरिएको हो । (हाल यो प्रदेश नं. १ अन्तर्गत testing phase मा रहेको छ।)

Useful links:

नेपाल सरकार MoFE, DoFSC र ICIMOD द्वारा विकास गरिएको भू-उपग्रहमा आधारित Real time interactive web map वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, प्रदेश नं. १, विराटनगर